วางแผนเกษียณ

การวางแผนเกษียณคือการเตรียมความพร้อมทางการเงินสำหรับช่วงระยะเวลาที่เราเลิกทำงานหรือไม่มีรายได้เข้ามา ซึ่งส่วนใหญ่จะคิดเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 20-40 ปี ตั้งแต่วันที่เราเลิกทำงานจนถึงวันที่เราเสียชีวิต ดังนั้นการไม่วางแผนเกษียณหรือการวางแผนที่ไม่เป็นระบบจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับคุณภาพชีวิตของเราในบั้นปลาย เราตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนเกษียณ จึงให้บริการที่ครอบคลุมในด้านต่างๆดังนี้

- สรุปข้อมูลรายรับรายจ่ายของลูกค้าเพื่อนำมาประเมินกระแสเงินสดที่จะนำมาใช้ในแต่ละปีอย่างเหมาะสม
- สรุปข้อมูลสินทรัพย์หนี้สินของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบการเพิ่มผลตอบแทนและการกระจายความเสี่ยงเพื่อให้ความมั่งคั่งมากขึ้น
- สร้างเป้าหมายเกษียณร่วมกับลูกค้าและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- วิเคราะห์เงินที่ต้องลงทุนต่อปีและอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ
- วางแผนการออมและการลงทุนเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย
- เชื่อมโยงแผนเกษียณกับแผนอื่นๆ อาทิเช่น แผนการลงทุน แผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำมาใช้ในการเลือกผลิตภัณฑ์ต่อไป